องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.พังขว้าง
โทร : 089-8433209
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.พังขว้าง
โทร : 089-8433209

สถิติ sitemap
วันนี้ 90
เดือนนี้5,295
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,293
ทั้งหมด 122,387

check_circle ประกาศต่างๆ
ช่องทางสำหรับประชาชน ยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร
4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566
5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพังขว้าง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอจจาระร่วง
ดัชนีความร้อน (Heat lndex) โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” ( Heatstroke )
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ในห้วงวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2566 [14 กันยายน 2566]
นายก พร้อมคณะผู้บริหารฯ และ ผอ.กองสวัสดิการฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ได้ร่วมมอบ "บ้านรวมใจจิตอาสาเพื่อน้อง" [11 กันยายน 2566]
งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [11 กันยายน 2566]
งานป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา และ บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [7 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : sw | เปิดอ่าน : pageview18
ทำบุญกฐินประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายก อบต.พังขว้าง
โทร : 089-2740881
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายก อบต.พังขว้าง
โทร : 089-2740881
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง