messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา สืบสานประเพณี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธ์กิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง 1. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2. นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 3. ร่วมรณรงค์ อนุรักษ์ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 4. ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 5. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความกินดีอยู่ดีแบบพอเพียง 6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. ให้ประชาชน เยาวชนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6. เศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 7. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง