องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-2740881
นางแตงอ่อน พรหมโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 094-2622064
นายเอกลักษณ์ ภูละคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-0328999
นายถอนไล ขำกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-4747123
account_box ฝ่ายสภา
นายพุทธิชัย พุทธแพง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
นายทองอินทร์ ชินมาตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
นายเวชยันต์ อินธิแสน
สมาชิกสภา อบต ม.1
นายทองเสด็จ แสนมะฮุง
สมาชิกสภา อบต ม.2
นายกองศิลป์ บันเทิงใจ
สมาชิกสภา อบต ม.3
นายขวัญชัย ศรีผุย
สมาชิกสภา อบต ม.4
นายนีระพัด โคตรหลง
สมาชิกสภา อบต ม.5
นายสุวรรณ ประจงจิตร
สมาชิกสภา อบต ม.6
นายสมคิด เวียงวะลัย
สมาชิกสภา อบต ม.7
นายบัญญัติ คำชนะ
สมาชิกสภา อบต ม.8
นายบุญศรี แสนหูม
สมาชิกสภา อบต ม.9
นางรำไพ ดวงสำราญ
สมาชิกสภา อบต ม.10
นายวัฒน์ แถมสมดี
สมาชิกสภา อบต ม.11
นายสุระศักดิ์ โพธิ์โคตร
สมาชิกสภา อบต ม.12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัด อบต.
นายสุระศักดิ์ งอยจันทร์ศรี
รองปลัด อบต.
นางสาวศิริพร ไวแสน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาคม แสนหูม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานส่วนสาธาฯ
นางธัญสินี วงศรีลา
หัวหน้าสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
พันจ่าอากาศเอกสุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอลิศรา ผงจำปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุวรัตน์ แม้นพยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเรืองศักดิ์ วงศรีลา
นิติกร

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปารมี ชาวันดี
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวศรัณยา วงศ์อุดม
นักจัดการงานทั่วไป
นายอภิชาติ อุ่นจางวาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายจักรวุฒิ อินธิแสน
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติพร แก้วอินทร์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
account_box กองคลัง
นางสุภาคม แสนหูม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาววิไลพร อินทรสิทธื์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางนาถนัดดา สังวาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกฤษณพงษ์ ต้นสวรรค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางอภิชญา จิตใจดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวพร ปิตะแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปฏิญญา แฮนหลุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวนันทนา กางทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมลฤดี มูลสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุสรณ์ สีนวลแล
นายช่างโธา
นายพงษ์พัฒน์ ประณต
นายช่างสำรวจ
นายยุทธนา ชาแสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ว่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
นักบริหารงานการศึกษา
นางอัญชลี ลีคำงาม
นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายฤทธิชัย เวชสถล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพ็ญแข ศรีทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวนิรชา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรทิพย์ แสนชน
ผู้ช่วยนักโภชนาการ
นางสาวสุกัญญา โคตรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวนิภาดา ศรีสร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายพุทธมนต์ อนันติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยนุช เทพิน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางธัญสินี วงศรีลา
หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
นางเนตรนภา ลาลู่
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรภิมล ศรีกะแจะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวศิริขวัญ จันไตรรัตน์
ผู้ช่วยธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาวนฤมล เรืองฤาชัย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน