messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยณรงค์ อ่างคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-2740881
นายถอนไล ขำกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-4747123
นายเอกลักษณ์ ภูละคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-0328999
นางแตงอ่อน พรหมโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 094-2622064
account_box ฝ่ายสภา
นายพุทธิชัย พุทธแพง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
นายทองอินทร์ ชินมาตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
นายเวชยันต์ อินธิแสน
สมาชิกสภา อบต ม.1
นายทองเสด็จ แสนมะฮุง
สมาชิกสภา อบต ม.2
นายกองศิลป์ บันเทิงใจ
สมาชิกสภา อบต ม.3
นายขวัญชัย ศรีผุย
สมาชิกสภา อบต ม.4
นายนีระพัด โคตรหลง
สมาชิกสภา อบต ม.5
นายสุวรรณ ประจงจิตร
สมาชิกสภา อบต ม.6
นายสมคิด เวียงวะลัย
สมาชิกสภา อบต ม.7
นายบัญญัติ คำชนะ
สมาชิกสภา อบต ม.8
นายบุญศรี แสนหูม
สมาชิกสภา อบต ม.9
นางรำไพ ดวงสำราญ
สมาชิกสภา อบต ม.10
นายวัฒน์ แถมสมดี
สมาชิกสภา อบต ม.11
นายสุระศักดิ์ โพธิ์โคตร
สมาชิกสภา อบต ม.12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางเมตตา บุญวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-1416629
นายสุระศักดิ์ งอยจันทร์ศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-7575480
นางสาวศิริพร ไวแสน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2291835
พ.อ.อ. สุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภาคม แสนหูม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายฤทธิชัย เวชสถล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางธัญสินี วงศรีลา
ผูู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
พันจ่าอากาศเอกสุรศักดิ์ คำโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอลิศรา ผงจำปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุวรัตน์ แม้นพยัคฆ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายเรืองศักดิ์ วงศรีลา
นิติกร
นายปารมี ชาวันดี
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวศรัณยา วงศ์อุดม
นักจัดการงานทั่วไป
นายมานะชัย ทองโคตร
นักจัดการงานทั่วไป (ป้องกัน)
นายนพภล บุญน้อม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวณัฐสุดา หลวงพิทักทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ (ป้องกัน)
นางสาวนิรชา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ อุ่นจางวาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายจักรวุฒิ อินธิแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวกาต์สินี คูหา
ผู้ช่วยธุรการ
account_box กองคลัง
นางสุภาคม แสนหูม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบังอร ผาริโน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาววิไลพร อินทรสิทธื์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางนาถนัดดา สังวาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฐิติพร แก้วอินทร์ศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวไพจิตร ปุ่นโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางอภิชญา จิตใจดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวพร ปิตะแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายเปรมปรีดา กงนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุสรณ์ สีนวลแล
นายช่างโธา
นางสาวมลฤดี มูลสาร
นักจัดการงานทั่วไป
นายเกริกพล กลยนีย์
นายช่างไฟฟ้า
นายพงศ์พัฒน์ ประณต
นายช่างสำรวจ
นายวิชชนะ ภูเวียนวงค์
นายช่างผังเมือง
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววิจิตรตา พันธุออน
นักบริหารงานการศึกษา
นางอัญชลี ลีคำงาม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวผกามาศ พุทธแพง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมินตรา บุรีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายฤทธิชัย เวชสถล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพ็ญแข ศรีทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายคมกริช เชื้อคำเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ แสนชน
นักวิชาการสาธารณสุข
นายวิษณุ พรหมศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา โคตรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวนิภาดา ศรีสร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นายพุทธมนต์ อนันติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยนุช เทพิน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางธัญสินี วงศรีลา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางเนตรนภา ลาลู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฐานุตต์ จิตสุภาบุญกิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวพรพิมล ศรีกะแจะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา พรหมโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริขวัญ จันไตรรัตน์
ผู้ช่วยธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาวนฤมล เรืองฤาชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง