องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โคนม โคเนื้อ งานสุกร งานสัตว์ปีก เพื่อทำการออกใบอนุญาตประกอบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2566 [10 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรม โรงเรียน อสม. เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ประจำปีงบประมาณ 2566 [10 พฤศจิกายน 2565]
ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [9 พฤศจิกายน 2565]
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลพังขว้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 พฤศจิกายน 2565]
สำรวจข้อมูล ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในเขตตำบลพังขว้าง [10 ตุลาคม 2565]
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนตำบลพังขว้าง ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 [16 กันยายน 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและโรคที่เกิดจากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 กันยายน 2565]
กิจกรรมการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง [31 สิงหาคม 2565]
งานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [26 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ)