ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-3823 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง