ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ และคระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง