ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7858 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง